Pages

ANALIZA POSLOVANJA TEMELJENA NA NOVČANOM TOKU
ANALIZA POSLOVANJA TEMELJENA NA NOVČANOM TOKU
Ante Šindilj
Novčana sredstva krvotok su svakog poduzeća, a njihov nedostatak, kao i problem nelikvidnosti i nesolventnosti, negativna su obilježja svake ekonomije. Zbog toga je važno naglasiti kako je racionalno raspolaganje s novčanim sredstvima važan faktor za uspješno vođenje poduzeća te da poduzeća, čak i usprkos dobrom poslovnom rezultatu, trebaju voditi računa o svojoj raspoloživosti novčanim sredstvima i o upravljanju novčanim tokom. Samim time, analiza poslovanja...
ANALIZA POSLOVANJA TEMELJENA NA NOVČANOM TOKU PODUZEĆA AD PLASTIK
ANALIZA POSLOVANJA TEMELJENA NA NOVČANOM TOKU PODUZEĆA AD PLASTIK
Petra Perić
Financijski izvještaji pružaju podatke koji sadrže novčane priljeve i odljeve, te daju važne i korisne informacije o imovini, kapitalu i obvezama. Novčani tok prikazuje kroz aktivnosti kakva je uspješnost poduzeća u proizvođenju novca te je li poduzeće likvidno ili solventno. Cilj novčanog toka će biti utvrditi njegovu važnost za poslovanje poduzeća. Prikazat će se analiza financijskog izvještaja u razdoblju od 2019. do 2020. god. društva AD Plastik. Unutar rada će se...
ANALIZA POSLOVANJA TURISTIČKIH POSREDNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA POSLOVANJA TURISTIČKIH POSREDNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ivana Mišerda
Potreba za nastankom turističkih posrednika u Hrvatskoj je uvjetovana specifičnim aspektima turističkog tržišta. Prvenstvena uloga turističkog posrednika je povezivanje turističke ponude i potražnje s ciljem da subjekti turističke potražnje zadovolje svoje želje i potrebe a subjekti turističke ponude ostvare profit. U distribuciji usluga na turističkom tržištu glavni su predstavnici turističkog posredovanja turističke agencije i turoperatori. Cilj ...
ANALIZA POSLOVNE OKOLINE NA PRIMJERU INA D.D.
ANALIZA POSLOVNE OKOLINE NA PRIMJERU INA D.D.
Nikolina Mrvalj
Okolina poduzeća predstavlja ukupnost činitelja koji utječu na poslovanje poduzeća, a koje menadžment mora respektirati prilikom donošenja odluka. Ona stvara nove prilike i nove opasnosti za poduzeće. Razlikuju se dva temeljna segmenta okoline: eksterna i interna okolina. Internu okolinu dijelimo na organizacijsku strukturu, organizacijsku kulturu i organizacijske resurse. Eksternu okolinu dijelimo na opću ili socijalnu i poslovnu okolinu ili okolinu zadataka....
ANALIZA POVRATNOG NAPONA NA PREKIDAČU PRILIKOM PREKIDANJA STRUJE KRATKOG SPOJA
ANALIZA POVRATNOG NAPONA NA PREKIDAČU PRILIKOM PREKIDANJA STRUJE KRATKOG SPOJA
Vice Mušac
U 400 kV postrojenju na dalekovodu analiziran je utjecaj dispozicije dalekovodnog polja pri bliskom kratkom spoju. Promatran je termički proboj u SF6prekidaču u trajanju od nekoliko milisekundi pri uspostavljanju PPN-a do pojave amplitude prvog naponskog vrha. Koristeći program EMPT-ATP prema IEC standardu izračunat je PPN. Najveća strmina početnog PPN-a na mjestu bliskog kratkog spoja određena je simulacijama u EMTP-u u kojem je prikazano detaljno modeliranje...
ANALIZA POVRATNOG PRESKOKA UZROKOVANOG ATMOSFERSKIM PRENAPONOM
ANALIZA POVRATNOG PRESKOKA UZROKOVANOG ATMOSFERSKIM PRENAPONOM
Drago Tomić
U ovom radu analiziran cijeli proces nastajanja atmosferskih prenapona. Atmosferske prenapone uzrokuje atmosfersko pražnjenje električnog naboja , iz toga razloga u radu je taj proces objašnjen od samog nastajanja atmosferskih električnih naboja, pa sve to njihova pražnjenja. Atmosfersko pražnjenje se može se dogoditi na dva načina: • izravno u stup ili električni element • u blizini električnih elemenata U radu su obrađena oba slučaja pražnjenja, njihove posljedice i...
ANALIZA PRIHODA OPĆINE LOVREĆ
ANALIZA PRIHODA OPĆINE LOVREĆ
Ružica Olujić
Proračun je akt kojeg donosi predstavničko tijelo, a njime se planiraju prihodi i rashodi za proračunsku godinu, i vrijede samo za tu godinu. Također, proračun sadrži i projekcije proračunske potrošnje za iduće dvije godine. Proračun se sastoji od Općeg dijela proračuna, Posebnog dijela proračuna i Plana razvojnih programa. Opći dio sastoji se od Računa prihoda i rashoda, te od Računa financiranja. Korisnici koji se mogu ...
ANALIZA PROFITABILNOSTI BANAKA
ANALIZA PROFITABILNOSTI BANAKA
Maria Vučkov
Svatko tko donosi bilo kakvu odluku u poslovanju, ili upravlja određenim resursima ili procesima, da bi ispravno postupio, mora imati jasnu predodžbu o računovodstvenim informacijama sadržanim u financijskim izvještajima. Analiza profitabilnosti svakog profitnog poduzeća, pa tako i banaka važna je za provjeru uspješnosti i funkcionalnosti odabrane strategije poslovanja. Pokazateljima profitabilnosti ocjenjuje se sposobnost banke da ...
ANALIZA PROGRAMA HANDBRAKE ZA PRIPREMU LABORATORIJA IZ KOLEGIJA "MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE"
ANALIZA PROGRAMA HANDBRAKE ZA PRIPREMU LABORATORIJA IZ KOLEGIJA "MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE"
Matej Grizelj
U ovom završnom radu obrađen je postupak kompresije video signala. Objašnjen je teorijski postupak kompresije video signala, te na temelju toga H.264 standard za kompresiju. Objašnjene su i vrste video formata. Napravljen je primjer video kompresije u programu Handbrake s kojim je teorijski dio primijenjen u praksi.
ANALIZA PROGRAMA RASPISANOG TURISTIČKOG ARANŽMANA
ANALIZA PROGRAMA RASPISANOG TURISTIČKOG ARANŽMANA
Morin Bošković
Turistički aranžman je integrirani proizvod turističke agencije, a predstavlja skup komplementarnih usluga namijenjenih zadovoljenju turističkih potreba turista-potrošača. Kreiranje raspisanog aranžmana je proces koji se sastoji od brojnih faza no najkompleksniji dio je u što većoj mjeri prilagoditi konačan proizvod – aranžman različitim potrebama i željama potencijalnih klijenata. Prilikom kreiranja raspisanog aranžmana agencije moraju...
ANALIZA RAZLIČITIH NAČINA UPRAVLJANJA ASINKRONOG MOTORA
ANALIZA RAZLIČITIH NAČINA UPRAVLJANJA ASINKRONOG MOTORA
Mirko Galić
Svrha ovog rada je usporedba između različitih načina upravljanja asinkronog motora. Posebna pažnju je posvećena na upotrebi digitalnih filtera koji poboljšavaju i pojednostavljuju izvedbu upravljanja elektromotorima. Digitalni filter sinc je implementiran u Verilogu za FPGA integrirane krugove. Opisane su različite metode upravljanja asinkronih motora, dok je naglasak dan na algoritme koji koriste bezsenzorsko vektorsko upravljanje. Upotreba bezsenzorske vrste upravljanja znatno...
ANALIZA REŠETKASTOG NOSAČA KROVNE KONSTRUKCIJE
ANALIZA REŠETKASTOG NOSAČA KROVNE KONSTRUKCIJE
Toni Mijanić
Tema ovog završnog rada je analiza rešetkastog nosača krovne konstrukcije. U ovom završnom radu opisana je upotreba aluminija u industriji te je na temelju toga napravljen proračun za krovnu konstrukciju projektirane hale. U nastavku završnog rada prikazan je statički proračun projektirane hale koji obuhvaća: nosivost metalnih nosača ( profila ), težinu same konstrukcije i postavljenog krova, proračun promjenjivih opterećenja kao što su opterećenja na snijeg i...

Pages