Pages

ANALIZA MOLLIEROVOG I PSIHROMETRIJSKOG DIJAGRAMA ZA VLAŽNI ZRAK
ANALIZA MOLLIEROVOG I PSIHROMETRIJSKOG DIJAGRAMA ZA VLAŽNI ZRAK
Domagoj Sekelez
U radu je prikazana upotreba Mollierovog i psihrometrijskog dijagrama za vlažni zrak u praktične svrhe. U teoretskom dijelu rada objašnjen je pojam vlažnog zraka uz prikaz pripadajućih jednadžbi za izračun osnovnih paramet ara. Također su prikazani dijagrami vlažnog zraka koji se koriste u praksi, i to Mollierov i psihrometrijski dijagram, te je demonstriran način očitanja željenih veličina vlažnog zraka. U praktičnom dijelu...
ANALIZA NAPREZANJA KOD TANKOSTIJENIH ŠTAPOVA OTVORENIH POPREČNIH PRESJEKA
ANALIZA NAPREZANJA KOD TANKOSTIJENIH ŠTAPOVA OTVORENIH POPREČNIH PRESJEKA
Marina Babić
U ovom završnom radu napravljen je izračun normalnih i tangencijalnih naprezanja na primjeru konzolnog nosača otvorenog tankostijenog poprečnog presjeka s dvije osi simetrije, s jednom osi simetrije kao i s nesimetričnim poprečnim presjekom. Pokazan je proračun normalnih i tangencijalnih naprezanja za slučaj opterećenja uzdužnom ekscentričnom silom i za slučaj opterećenja vertikalnom silom kroz težište poprečnog presjeka za C presjek. Kroz riješene primjere prikazana je ...
ANALIZA OBITELJSKIH I POSLOVNIH ODNOSA U OBITELJSKOM PODUZEĆU
ANALIZA OBITELJSKIH I POSLOVNIH ODNOSA U OBITELJSKOM PODUZEĆU
Tea Gabelica
U obiteljskom poduzeću su objedinjeni posao i obitelj te zajedničkim djelovanjem pridonose ostvarivanju želja i potreba članova obitelji. Interesi obitelji su briga i odgoj članova obitelji te zadovoljavanje njihovih potreba, dok su s druge strane interesi poslovanja razvoj i napredak poduzeća te ostvarivanje profita. Iako je interese i ciljeve obitelji i poslovanja izuzetno teško uskladiti, jer odluke koje se donose utječu i na obitelj i na poslovanje, isto je ...
ANALIZA OKOLINE PODUZEĆA CETINA D.D.
ANALIZA OKOLINE PODUZEĆA CETINA D.D.
Nikolina Matić
Analiza okoline predstavlja proces u kojem poduzeće definira svoje unutarnje i vanjske čimbenike. Analizom interne okoline poduzeće dobije uvid o stanju snaga i slabosti. Analizom eksterne okoline uočavaju se prilike i prijetnje u neposrednom okruţenju. Cetina d.d. kao dugogodišnja graĎevinska firma koja djeluje na području Cetinske krajine koristi mnoge analitičke metode strateškog upravljanja. Jedna od najčešće korištenih metoda je SWOT...
ANALIZA OPTEREĆENJA I NAPREZANJA TELESKOPSKOGA KRANA KAMIONSKE DIZALICE
ANALIZA OPTEREĆENJA I NAPREZANJA TELESKOPSKOGA KRANA KAMIONSKE DIZALICE
Marijano Baturina
Ovim radom je prikazan postupak odabira materijala i dimenzija nosivih elemenata trodijelnoga hidrauličkoga teleskopskoga krana. Odabir navedenoga izvšiti će se prethodnom analizom opterećenja koja djeluje na metalnu konstrukciju krana. Prikazati će se iznosi i smjerovi djelovanja sila i momenata potrebnih za analizu i proračun. Nakon provebe proračuna te odabira konstrukcijskih dimenzija i materijala biti će opisana tehnologija izrade konstrukcije....
ANALIZA POMAKA I NAPREZANJA RELATIVNO KRATKIH ŠTAPOVA TANKOSTJENOG OTVORENOG POPREČNOG PRESJEKA
ANALIZA POMAKA I NAPREZANJA RELATIVNO KRATKIH ŠTAPOVA TANKOSTJENOG OTVORENOG POPREČNOG PRESJEKA
Josip Miličević
U radu je izvršena analiza pomaka i naprezanja štapova tankostjenog otvorenog poprečnog presjeka i to prema dva različita izraza, za tri različite varijante dimenzija štapova. U uvodnom dijelu rada ukratko su opisani linijski nosači, objašnjena je statička određenost i neodređenost nosača te je navedena diferencijalna jednadžba savijanja elastične linije. Nakon određivanja izraza za progib te izračunavanja sila te izraza za sile na...
ANALIZA PONUDA OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
ANALIZA PONUDA OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
Antonija Ilić
Tema ovog završnog rada je obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti. Rad se bavi proučavanjem tj. uspoređivanjem polica osiguranja. Da bi zaštitili vlastiti ekonomski interes, vlasnici, odnosno korisnici automobila, dužni su po zakonu sklopiti ugovor o osiguranju automobilske odgovornosti za štetu koju uporabom motornog vozila nanesu trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede, narušena zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari. Ugovaranjem police automobilske ...
ANALIZA PONUDE HOTELSKOG SMJEŠTAJA U PRIOBALNOJ HRVATSKOJ
ANALIZA PONUDE HOTELSKOG SMJEŠTAJA U PRIOBALNOJ HRVATSKOJ
Mia Ribarević
Hotelijerstvo je jedan od dominantnih čimbenika destinacijske ponude. Zadatak rada je analizirati ponudu hotelskog smještaja u priobalnoj Hrvatskoj. Ističe se Istarska županija sa 25.287 smještajnih kapaciteta, dok najviše hotela ima Splitsko-dalmatinska županija, njih 114. Najveći udio hotela je visoko kategoriziran i nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji. Na hrvatskom priobalju Istarska županija dominira u svim segmentima smještajnih kapaciteta, što ...
ANALIZA PONUDE IMOVINSKIH OSIGURANJA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
ANALIZA PONUDE IMOVINSKIH OSIGURANJA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
MATEA ZELIĆ
Neizvjesnost je nešto što nas okružuje, a rizici koji nam prijete su sve brojniji. U potrebi da se osiguramo od rizika razvila su se osiguravajuća društva. Ona djeluju na tržištu osiguranja te u svoj portfelj preuzimaju rizike osiguranika uz naplatu premije. Društva rizike disperziraju i upravljaju njima te kroz kapitalizaciju premija tj. ulaganja na tržištu kapitala osiguravaju sredstva za pokriće šteta po nastanku osiguranih događaja. Uloga osiguravajućih...
ANALIZA POREZNIH PRIHODA GRADA SPLITA
ANALIZA POREZNIH PRIHODA GRADA SPLITA
Marina Vranješ
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave za trogodišnje razdoblje u skladu sa zakonom i odlukom donesenom ne temelju zakona, a donosi ga njezino predstavničko tijelo. Sastoji se od tri dijela: opći dio, posebni dio i plan razvojnih programa. Proračun su dužni donositi i javno objavljivati država, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunski korisnici. ...
ANALIZA POSLOVANJA KARTICAMA U HRVATSKOJ
ANALIZA POSLOVANJA KARTICAMA U HRVATSKOJ
Nikolina Bajić
Platna kartica sredstvo je plaćanja robe i usluga na bilo kojem mjestu gdje postoji prihvatljivi uređaj. Platnom karticom moguća je isplata i uplata gotovine preko bankomata. Svaki korisnik platnih kartica ima jedinstveni identifikacijski pin koji mu služi za privatnost i sigurnost podataka. Cijeli rad se može podijeliti u više poglavlja. U prvom poglavlju smo se dotakli teme o povijesti novca u svijetu i Hrvatskoj, te koje su se sve novčane valute koristile do...
ANALIZA POSLOVANJA TEMELJENA NA IZVJEŠTAJU O NOVČANOM TOKU
ANALIZA POSLOVANJA TEMELJENA NA IZVJEŠTAJU O NOVČANOM TOKU
Monika Krstičević
Izrada i analiza Izvještaja o novčanom toku pruža važne informacije o rezultatima upravljanja novčanim sredstvima te sposobnosti savladavanja rizika poslovanja kroz osiguravanje solventnosti poduzeća. Što se tiče svih aktivnosti poduzeća bitno je točno utvrditi iz koje vrste aktivnosti dolazi i odlazi novac kako bi se odredila ispravna podloga za analizu i odlučivanje. Usporedbom ovog izvještaja i računa dobiti i gubitka, vrlo je važno prepoznati razliku i ne oslanjati...

Pages